: ฮัจญ์น่ารู้
การประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ มี ๓ วิธี
การประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ มี ๓ วิธี อิฟรอด คือ การทำฮัจย์ก่อนการทำอุมเราะฮฺ ฮุจญาดผู้ประกอบพิธีฮัจย์แบบฮัจญ์อิฟรอด จะประกอบพิธีฮัจญ์ก่อนทำอุมเราะฮฺ  ตะมัตตุอฺ คือ การทำอุมเราะฮฺ ในช่วงเวลาฮัจญ์ เมื่อเสร็จการทำอุมเราะฮฺ แล้วฮุจญาดจะทำพิธีฮัจญ์ในปีเดียวกัน การประกอบพิธีฮัจญ์วิธีตะมัตตุอ . จะดีกว่าการประกอบพิธีฮัจญ์วิธีกิรอน แต่ต้องเสียดัม และ กิรอน คือ การทำฮัจญ์และอุมเราะฮฺ พร้อมกันในช่วงเวลาฮัจญ์ หรือการเนียตทำอุมเราะฮฺ

ตัวอย่างแบบฟอร์มสำคัญ
ตัวอย่างแบบฟร์อมต่างๆ ที่ใช้เป็นเอกสารสำหรับการเดินทางประกอบพิธีฮัจย์ และ อุมเราะห์

การเฝ้ากุโบร์
การเฝ้ากุบร  เป็นภาษาที่คนบ้านเราเรียกกัน  แต่ความจริงแล้วมันคือการอ่านอัลกุรอานเพื่อขอดุอา , อิสติฆฟาร ,และฮาดียะฮ์ผลบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเอง  ซึ่งจะอ่านที่บ้านก็ได้  จะอ่านที่กุบูรก็ได้

ข้อมูลทั่วไปเรื่อง ประวัติการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของชาวไทย
ประวัติการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของชาวไทยมุสลิมยุคสมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์

วีซ่า คืออะไร
วีซ่าในที่นี้มาจากคำภาษาอังกฤษว่า "VISA" ซึ่งหมายถึงหลักฐานการอนุญาตให้เข้าประเทศที่ทำเป็นรอยตราประทับ หรือเป็นแผ่นกระดาษ สติกเกอร์ติด อยู่ในหนังสือเดินทาง โดยเป็นหลักการเดียวกันของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ได้ถือปฏิบัติ

การประกอบพิธีฮัจย์ มีหลักการสำคัญดังนี้
การประกอบพิธีฮัจย์ เป็นหลักการประการสำคัญประการหนึ่งของหลักการอิสลามทั้ง 5 ประการ พระองค์อัลลอฮได้ทรงตรัสไว้

<< Prev - 1 - Next >>
 

 •  กรมศาสนา
 •  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์
 •  มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ
 •  สมาคมคุรุสัมพันธ์
 •  สถาบันมาตรฐานฮาลาล
 •  โรงเรียนมิฟตาฮุ่ลอุลูมิดดีนียะห์
 •  โรงเรียนบางกอก วิทยา มูลนิธิ
 •  โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
 •  นิสาวาไรตี้
 •  สินธรสเต็กเฮาส์
 .  m_net
   
counter