: กฏระเบียบฮัจญ์
ข้อห้ามขณะอยู่ในเอียะห์รอมมี ๗ ประการ
สำหรับฮุจญาจชาย ห้ามปิดศีรษะ ทั้งหมดหรือบางส่วนของศีรษะ ห้ามสวมใส่ด้วยเครื่องนุ่งห่มที่เย็บติดกัน หรือทอต่อกัน เช่นกาง เกง เสื้อ เป็นต้น ห้ามสวมรองเท้า แบบหุ้มส้นเท้า และปลายนิ้วเท้า ห้ามสวมใส่ เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับที่เป็นวงกลม หรือ เย็บต่อกันเป็นวง ...

รูก่นของฮัจย์ มี ๖ ประการ ดังนี้
เอียะฮ์รอม คือ การตั้งเจตนา ( เนียต ) ทำพิธีฮัจย์ ฮุจญาดหรือผู้ที่จะประกอบพิธีฮัจย์ทุกคนจะต้องเริ่มต้นด้วยรูกนนี้ มิฉะนั้นการกระทำหลังจากนี้ทั้งหมดจะถือว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีฮัจย์ การตั้งเจตตนาหรือเนียต สามารถกล่าวด้วยข้อความต่อไปนี้

<< Prev - 1 - Next >>
 

 •  กรมศาสนา
 •  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์
 •  มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ
 •  สมาคมคุรุสัมพันธ์
 •  สถาบันมาตรฐานฮาลาล
 •  โรงเรียนมิฟตาฮุ่ลอุลูมิดดีนียะห์
 •  โรงเรียนบางกอก วิทยา มูลนิธิ
 •  โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
 •  นิสาวาไรตี้
 •  สินธรสเต็กเฮาส์
 .  m_net
   
counter