: คลิปวีดีโอ
การประกอบพิธีฮัจย์ และอุมเราะห์ ตอนที่1
อิสลามบัญญัติการประกอบพิธีฮัจย์สำหรับผู้ที่มีความสามารถ กฏเกณฑ์เกี่ยวกับความสามารถในที่นี้จำเป็นที่บุคคลจะต้องบรรลุนิติภาวะ มีสติสัมปชัญญะ เป็นอิสระ มีสุขภาพดี และเส้นทางไปประกอบพิธีฮัจย์มีความปลอดภัย ส่วนสตรีเพศนั้นจำเป็นจะต้องมีผู้ปกครองของนาง สามีของนาง หรือผู้ที่ไว้วางใจได้ติดตามนางไปด้วย ถ้าหากไม่มีผู้ใดดังที่กล่าวมาร่วมเดินทางไปกับนาง ตามนัยนี้ก็ยังไม่มีความจำเป็นสำหรับนางที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ถึงแม้ว่านางจะมีคุณสมบัติอื่นๆ อย่างครบถ้วนแล้วก็ตาม

การประกอบพิธีฮัจย์ และอุมเราะห์ ตอนที่2
การประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ มี ๓ วิธี อิฟรอด คือ การทำฮัจย์ก่อนการทำอุมเราะฮฺ ฮุจญาดผู้ประกอบพิธีฮัจย์แบบฮัจญ์อิฟรอด จะประกอบพิธีฮัจญ์ก่อนทำอุมเราะฮฺ  ตะมัตตุอฺ คือ การทำอุมเราะฮฺ ในช่วงเวลาฮัจญ์ เมื่อเสร็จการทำอุมเราะฮฺ แล้วฮุจญาดจะทำพิธีฮัจญ์ในปีเดียวกัน การประกอบพิธีฮัจญ์วิธีตะมัตตุอ . จะดีกว่าการประกอบพิธีฮัจญ์วิธีกิรอน แต่ต้องเสียดัม และ กิรอน คือ การทำฮัจญ์และอุมเราะฮฺ พร้อมกันในช่วงเวลาฮัจญ์ หรือการเนียตทำอุมเราะฮฺ

การประกอบพิธีฮัจย์ และอุมเราะห์ ตอนที่3
วุกูฟ คือ การเดินทางไปปรากฏตัว ณ ทุ่งอะรอฟะฮฺ ในช่วงเวลาตั้งแต่ตะวันคล้อยของวันที่ ๙ ของเดือนซุลฮิจญะฮฺ และพักแรมคืน ณ ทุ่งมุซดะลีฟะฮฺ ถึงเริ่มแสงอรุณ (หรือพักแรมอย่างน้อยถึงหลังเที่ยงคืน) ของวันที่ ๑๐ เดือนซุลฮิจญะฮฺ หรือ ที่เรียกว่า วันกุรบาน ซึ่งจะเป็น วันอิดิลฮัฎฮา  Idil Adha หรือ วันรายอฮัจญี ของที่อื่นๆที่ไม่ใช่ทุ่งอะรอฟะฮฺ (ทุกชุมชนมุสลิมที่นอกเหนือจากกลุ่มฮุจญาจที่อยู่ระหว่างประกอบฮัจย์ (วูกูฟ) ณ ทุ่ง อะรอฟะฮฺ จะเป็นวันอิดิลอัฏฮา จะทำการละหมาดอิดิลอัฎฮา และทำการกุรบาน) 

การประกอบพิธีฮัจย์ และอุมเราะห์ ตอนที่4
 สิ่งที่ควรปฏิบัติ หรือ สุนัต ที่ส่งเสริมในระหว่างการทำฮัจย์มีดังต่อไปนี้  อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดเพื่อการเอียะฮฺรอม เพื่อเดินทางเช้ามักกะฮฺ และอาบน้ำชำระร่างกายเพื่อเอียะฮฺรอมเพื่อวูกูฟ , ใส่เครื่องหอมที่ร่างกาย และเสื้อผ้าก่อนการเอียะฮฺรอม (ส่วนการใส่เครื่องหอมหลัง เอียะฮฺรอมแล้วถือว่าเป็นสิ่งต้องห้าม) , กล่าว “ ตัลบียะฮฺ ” ควรกล่าว ตัลบียะฮฺด้วยเสียงค่อนข้างดัง กล่าวต่อเนื่อง หรือกล่าวให้มากที่สุดที่ทำได้ หลังเริ่มเอียะฮฺรอม ก่อนเข้านครมักกะฮฺ เริ่มเดินทางไปทุ่งมีนา จนถึงการขว้างเสาหินที่ ยำรอตุลอะกอบะฮฺ ...

<< Prev - 1 - Next >>
 

 •  กรมศาสนา
 •  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์
 •  มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ
 •  สมาคมคุรุสัมพันธ์
 •  สถาบันมาตรฐานฮาลาล
 •  โรงเรียนมิฟตาฮุ่ลอุลูมิดดีนียะห์
 •  โรงเรียนบางกอก วิทยา มูลนิธิ
 •  โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
 •  นิสาวาไรตี้
 •  สินธรสเต็กเฮาส์
 .  m_net
   
counter