: อุมเราะห์ แพคแกจ
 


ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ(ซ.บ.) ผู้ทรงกรุณาปราณีเสมอ

เอส.ที.อาราเบียนกรุ๊ป ยินดีนำท่านสู่พิธีอุมเราะฮฺตรงไป-ตรงกลับ ปี ฮ.ศ.1434

 

                               บริษัท เอส.ที.อาราเบียนกรุ๊ป ยินดีนำท่านสู่พิธีอุมเราะฮฺ ปี ฮ.ศ.1434 (เดือนรอมฎอน-สายตรง) ละหมาด 5 เวลาที่มัสยิด ฮะรอมมะดีนะฮฺ ซึ่งมีภาคผล หนึ่งพันเท่าต่อหนึ่งละหมาดทัศนศึกษาสถานที่ประวัตศาสตร์  อาทิ มัสยิดกุบาอฺ, ภูเขาอุฮุด, มัสยิดกิ๊บละตัยน์, ตลาดอินทผลัม-ละหมาด 5 เวลา และละหมาดตะรอเวี๊ยะฮฺที่มัสยิดฮะรอมมักกะฮฺ ซึ่งมีภาคผล หนึ่งแสนเท่าต่อหนึ่งละหมาด ทัศนศึกษาสถานที่ประวัติศาสตร์ ที่มักกะฮฺ และสถานที่เกี่ยวข้องกับพิธีฮัจญ์ อาทิ  ทุ่งอารอฟะฮฺ  มุซดาลีฟะฮฺ, เสาหินที่มินา,ภูเขาษู๊ร, ภูเขานู๊ร

  

กำหนดการเดินทางไป

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2556   สนามบินสุวรรณภูมิ-บาห์เรน
16:00 น.          พร้อมกันสนามบิน ประตู 7                                                                               
19:20 น.          ออกเดินทาง เที่ยวบิน GF 153G
22:05 น.          ถึงบาห์เรน-ทรานสิต (เข้าโรงแรม)

วันจันทร์ที่  8  กรกฎาคม 2556    สนามบินบาห์เรน-นครมาดีนะฮฺ
10:15 น.          ออกเดินทางจากสนามบินบาห์เรน  เที่ยวบิน GF 197G
12:20 น.          ถึงนครมาดีนะฮฺ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร หลังจากนั้นมุ่งสู่นครมาดีนะฮฺ

                      หมายเหตุ : ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฏาคม 2556 จะพำนักอยู่ที่มักกะฮฺ สิ่งที่ควรปฏิบัติ คือ การละหมาด 5 เวลา ณ มัสยิดฮะรอม  ซึ่งมีภาคผล 100,000 เท่าต่อหนึ่งละหมาด และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อาทิ มัสยิดกุบาอฺ ภูเขาอุฮุด, มัสยิดกิ๊บละตัยน์, ตลาดอินทผลัม

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556
13:00
น.           นำคณะเดินทางสู่มักกะฮฺ พร้อมครองเอี๊ยะฮฺรอมทำอุมเราะฮฺ
21:00
น.           ถึงนครมักกะฮฺเข้าสู่โรงแรมที่พักที่นครมักกะฮฺ
23:00น.           นำคณะทำการฏอว๊าฟ สะแอ ใช้เวลาประมาณ
2 ชม.
01:00น.           เข้าสู่ที่พัก พักผ่อน

                           หมายเหตุ ระหว่างวันที่ 12-24 กรกฎาคม 2556 จะพำนักอยู่ที่มักกะฮฺ สิ่งที่ควรปฏิบัติ คือการละหมาด 5 เวลา ณ มัสยิดฮะรอม  ซึ่งมีภาคผล 100,000 เท่าต่อหนึ่งละหมาด และฏอว๊าฟซุนนะฮฺ ให้มากๆ นำทัศนศึกษาสถานที่ประวัติศาสตร์ที่มักกะฮฺ และสถานที่เกี่ยวข้องกับพิธีฮัจญ์ อาทิ ทุ่งอารอฟะฮฺ มุซดะลีฟะฮฺ เสาหิน, ภูเขาษู๊ร, ภูเขานู๊ร

กำหนดการเดินทางกลับ           

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556   สนามบินญิดดะฮฺ - สนามบินบาห์เรน
13:35 น.          ออกจากสนามบินญิดดะฮฺ โดยเที่ยวบิน GF
172G
15:50 น.          ถึงสนามบินบาห์เรน-ทรานสิต

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556   สนามบินบาห์เรน-สนามบินสุวรรณภูมิ
20:40 น.          ออกจากสนามบินบาห์เรนสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน GF 150G

07:55 น.          ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ.......อินชาอัลลอฮฺ (วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2556)   

       หมายเหตุ    ชุดที่จะเดินทางกลับหลังอีดิ้ลฟิฏริ กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน GF 150G

 

เอกสารที่ต้องเตรียมทำหนังสือเดินทางและยื่นวีซ่า
1.  รูปถ่าย 2 นิ้ว 1
โหล (ภาพสี ฉากหลังขาว)
2.
  สำเนาทะเบียนบ้าน
3. 
สำเนาบัตรประชาชน
4.
  ทะเบียนสมรส (กรณีภรรยาเดินทางพร้อมสามี)
หมายเหตุ  ทำหนังสือเดินทางใช้บัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น

 
 

    

 
counter