: อุมเราะห์ แพคแกจ

 

 
 

 

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ(ซ.บ.) ผู้ทรงกรุณาปราณีเสมอ

 


          เอส.ที.อาราเบียนกรุ๊ป ยินดีนำท่านสู่พิธีอุมเราะฮฺ ปี ฮ.ศ.1434  เยือนนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี
          อดีตอาณาจักรอุษมานียะฮฺอันยิ่งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์อิสลาม     ดินแดนแห่ง  อารยธรรมสองฝั่งทวีป
     ที่งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างยุโรปและเอเชีย แหล่งกำเนิดประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก

 

กำหนดการเดินทาง


วันอาทิตย์ที่ 

 

00:30 น.   ออกเดินทาง เที่ยวบิน RJ 183(วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556)          

วันจันทร์ที่  1 กรกฎาคม 2556           สนามบินอัมมาน- ประเทศตุรกี


05:15 น.    ถึงสนามบินควีนเอเลีย กรุงอัมมาน

13:40 น.    ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล เที่ยวบิน RJ 165 หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร นำคณะเดินทางสู่ตัวเมืองเก่า

                นำชมฮิปโปโดม ศูนย์กลางอิสตันบูลในอดีต เคยเป็นสนามแข่งม้า ชมเสาสุริยเทพจากอียิปต์จากนั้นเข้าชมมัสยิดสุลต่านอะฮฺหมัด

                หรือมัสยิดสีฟ้า(Blue Mosque) ซึ่งมีหอบัง 6 หอ แห่งเดียวของโลกและเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของอิสตันบูล 

                         

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556              นครอิสตันบูล – ตุรกี

เข้า           รับประทานอาหารในโรงแรม

                นำคณะชมพระราชวังดลมาบาเช่ซึ่งเป็นพระราชวังใหม่ในสไตล์ยุโรปตั้งอยู่ริมฝั่งบอสฟอรัส
                นำชมห้องต่างๆ ภายในพระราชวัง ที่ประทับของสุลต่าน ห้องรับแขก รวมทั้งห้องในฮาเร็ม
                ท้องพระโรง เป็นต้น นำลงเรือล่องอ่าวบอสฟอรัส ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างทวีปเอเชียและยุโรป
                ชมความงามของบ้านเรือนสองฟากฝั่ง พระราชวังเดิม โรงเรียนนายทหาร ป้อมยุโรป

บ่าย          อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทะเลพื้นเมือง นำคณะเลือกซื้อสินค้าเครื่องหนังส่งออก
                เลือกซื้อสินค้าเบ็ดเตล็ดย่านแกรนด์บาซาร์ ซึ่งมีร้านค้าอยู่ภายในอาคารกว่า 4,000 ร้าน

                
จำหน่ายสินค้าทุกประเภท เช่น เครื่องหนัง เครื่องเงิน เครื่องทอง พรม เป็นต้น

ค่ำ            อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก         โรงแรม
Ipek Palas Hotel

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556  อิสตันบูล –ตุรกี


เช้า          อาหารเช้า ณ โรงแรม

               นำคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทอปกะปึ(Topkapi Palace)ซึ่งเคยเป็นพระราชวังของสุลต่าน
                แห่งอาณาจักรอุษมานียะฮฺมานานถึง 400 ปี เป็นที่รวบรวมสมบัติล้ำค่านานาชนิด เช่น

               เครื่องลายครามที่ดีเป็นที่ 2 ของโลกรองจากพิพิธภัณฑ์ที่ปักกิ่ง เพชรของช่างทำช้อน

               กริชแห่งท็อปกะปึ ปลอกเป็นทับทิม 3 เม็ด งดงามล้ำค่า ตลอดทั้งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย


บ่าย         อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำคณะชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย โบสถ์คริสต์แบบไบเซนไทน์

               สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 6และได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นมัสยิด ก่อนที่จะถูกทำเป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน

               นำคณะเลือกซื้อของฝากก่อนกลับ ณ ตลาดเครื่องเทศ ย่านการค้าอียิปต์(Egyptian Spice Bazaar)


ค่ำ            อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

ที่พัก         โรงแรม Ipek Palas Hotel

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556   อิสตันบูล –สนามบินกรุงอัมมาน

 

เช้า           อาหารเช้า ณ โรงแรม เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม  จิบชาและชมความงามบนเนินเขาปิแอร์โลติ

                นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่มัสยิดอบูอัยยู๊บ อัลอันซอรีย์ ศอฮาบะฮฺคนสำคัญที่มาจบชีวิตลงที่นี่

                หลังจากนั้นมุ่งสู่สนามบินอิสตันบูล

20:35 น.    ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน RJ 168 สู่สนามบินควีนเอเลีย

22:50 น.    ถึงสนามบินควีนเอเลีย กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556   สนามบินกรุงอัมมาน – สนามบินนครมะดีนะฮฺ

 

01:00 น.    เดินทางออกจากสนามบินอัมมาน โดยสายการบิน RJ 722 สู่สนามบินนครมะดีนะฮฺ

02:45 น.    ถึงสนามบินนครมะดีนะฮฺ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร หลังจากนั้นมุ่งสู่โรงแรม
                ที่พัก ณ นครมะดีนะฮฺ

หมายเหตุ  ระหว่างวันที่ 5-11 กรกฎาคม 2556 พำนักอยู่ที่นครมะดีนะฮฺ สิ่งที่ควรกระทำมากที่สุดคือ  การละหมาด 5 เวลาที่มัสยิดฮะรอม ซึ่งมีภาคผล 1000 เท่าต่อหนึ่งละหมาด และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ มัสยิดกุบาอฺ,ภูเขาอุฮุด,มัสยิดกิ๊บละตัยน์,ตลาดอินทผลัม

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม  2556

13:00น.     นำคณะเดินทางสู่มักกะฮฺ พร้อมครองเอี๊ยะฮฺรอมทำอุมเราะฮฺ
21:00
น.     ถึงนครมักกะฮฺเข้าสู่โรงแรมที่พักที่มักกะฮฺ
23:00น.     นำคณะทำการฏอว๊าฟ สะแอ ใช้เวลาประมาณ
2 ชม.
01:00น.     เข้าสู่ที่พัก พักผ่อน

หมายเหตุ ระหว่างวันที่ 11-23 กรกฎาคม 2556 จะพำนักอยู่ที่นครมักกะฮฺ สิ่งที่ควรปฏิบัติ คือการละหมาด 5 เวลา ณ มัสยิดฮะรอม  ซึ่งมีภาคผล 100,000 เท่าต่อหนึ่งละหมาด และฏอว๊าฟ ซุนนะฮฺ     ให้มากๆ นำทัศนศึกษาสถานที่ประวัติศาสตร์ที่มักกะฮฺ และสถานที่เกี่ยวข้องกับพิธีฮัจญ์ อาทิ ทุ่งอารอฟะฮฺ  มุซดะลีฟะฮฺ, เสาหิน, ภูเขาษู๊ร, ภูเขานู๊ร

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม  2556
07:00น.     ออกจากสนามบินญิดดะฮฺ เที่ยวบินที่ RJ 703
09:00น.     ถึงกรุงอัมมาน ทรานสิต(เข้าพักโรงแรม)

02:10น.    ออกจากสนามบินอัมมาน สู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดย RJ 182

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม  2556
15:15น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ.......อินชาอัลลอฮฺ

เอกสารที่ต้องเตรียมทำหนังสือเดินทางและยื่นวีซ่า
1.  รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 โหล (ภาพสี ฉากหลังขาว)
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน
3.  สำเนาบัตรประชาชน
4.  ทะเบียนสมรส (กรณีภรรยาเดินทางพร้อมสามี)
หมายเหตุ  : ทำหนังสือเดินทางใช้บัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น

 

 

 

ค่ำ            อาหารค่ำ ณ ภัตรคารจีน
ที่พัก         โรงแรม
Ipek Palas Hotel

 

 
counter