: อุมเราะห์ แพคแกจ

 

 

 

" ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ(ซ.บ.) ผู้ทรงกรุณาปราณีเสมอ "

          เอส.ที.อาราเบียนกรุ๊ป ยินดีนำท่านสู่พิธีอุมเราะฮฺ ปี ฮ.ศ.1434 - เยือนนครเยรูซาเล็ม แผ่นดินกันอานในอดีต ปาเลสไตน์

ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์อิสลาม เยือนดินแดนสำคัญของบรรดานบีองค์ก่อนๆ  เยือนมัสยิดอัลอักซอ เมืองบัยตุลละฮัม สถานที่เกิดของท่านนบีอีซา(อ.ล.)     

 เมืองเฮบรอน มัสยิดนบีอิบรอฮีม(อ.ล.) ทะเลสาบเดดซี ปิดท้ายที่ประเทศจอร์แดน มัสยิดนบี   ชุอัยบฺ(อ.ล.) ถ้ำกะฮฺฟี่ แล้วมุ่งสู่พิธีอุมเราะฮฺ

กำหนดการเดินทาง

 
วันพฤหัสบดีที่  4 กรกฎ
าคม 2556     สนามบินสุวรรณภูมิ- กรุงอัมมาน

21:00 น.     พร้อมกันสนามบิน ประตู
00:30 น.     ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน RJ 183(วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556)  
   

วันศุกร์ที่  5 กรกฎาคม 2556            สนามบินอัมมาน ประเทศจอร์แดน
05:15 น.       ถึงสนามบินควีนเอเลีย กรุงอัมมาน
                   หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร นำคณะเดินทางสู่โรงแรมที่กรุงอัมมาน รับประทาน                               
                   อาหารเช้า(ฝากกระเป๋าบางส่วนไว้ที่อัมมาน)มุ่งสู่พรมแดนประเทศอิสราเอลที่ด่านใกล้สะพาน        

                   กษัตริย์ฮุสเซ็น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร หลังจากนั้นมุ่งสู่นครเยรูซาเล็ม นำชมตัว
                   เมืองเก่าและใหม่ของนครเยรูซาเล็มแบบมุมกว้าง ณ ยอดเขาโอลีฟ สามารถมองเห็นโดมทอง
                   ของมัสยิดศ็อคเราะฮฺ(มัสยิดหินลอย)และมัสยิดอัลอักซออย่างเด่นชัด ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่
                   ระลึก จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองเก่า ละหมาด ณ มัสยิดอัลอักซอ

เที่ยง           อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                  นำคณะเที่ยวชมย่านเมืองเก่า ภูเขาไซออน ชมสถานที่ที่ชาวคริสต์เชื่อว่าเป็นที่ฝังศพท่านกษัตริย์
                  เดวิด ห้องเสวยอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์ สถานที่สิ้นพระชนม์ของพระนางมารี
                  นำชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกหลายแห่ง เช่น กำแพงร้องไห้ สถานที่ศักดิ์สิทธ์  

                 
ของชาวยิว กำแพงโบสถ์ด้านตะวันตกที่เหลืออยู่หลังการทำลายของโรมัน เดินต่อไปตามถนน      
                 
ที่พระเยซูคริสต์ถูกลงโทษด้วยการแบกไม้กางเขน ชมโบสถ์เซเพาเคาร์ สถานที่ที่ถูกตรึกกางเขน            
                 
และเป็นที่ฝังพระศพของท่านหากสถานการณ์อำนวย จะเดินทางสู่เมีองเฮบรอน เยี่ยมชมมัสยิดอัลฮะรอม
                  อัลอิบรอฮีมซึ่งในบริเวณเดียวกันเชื่อกันว่าเป็นที่ฝังศพของท่านนบีอิบรอฮีม(อ.ล.) ภรรยาและลูกหลาน 
                  เช่น พระนางซะฮฺเราะฮฺ นบีอิสหาก นบียะกู๊บ นบียูซุฟ เป็นต้น นบีอาดัมและพระนางฮาวาก็ถูกฝังที่นี่ 

ค่ำ             อาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
ที่พัก          โรงแรมเทียบเท่าระดับ 3 ดาวของอิสราเอล

วันเสาร์ที่  6 กรกฎาคม 2556    เยรูซาเล็ม – เดดซี – บัยตุ้ลละฮัม

เช้า            อาหารในโรงแรม

07:00 น.     เดินทางต่อไปยังทะเลสาบเดดซี(Dead Sea)ให้ท่านได้ทดลองลอยตัวในทะเลสาบเดดซี เพื่อ
                 เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต น้ำทะเลสาบเดดซีนี้ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 400 เมตร
                 มีความเค็มจากเกลือไอโอดีนมากกว่าน้ำทะเลทั่วไป 10 เท่า มีแมกนีเซียมมากกว่า 15 เท่า
                 และโบรมีนมากกว่า 20 เท่า จึงทำให้น้ำทะเลของเดดซีมีคุณสมบัติรักษาโรคได้หลายชนิด
                 เช่น โรคผิวหนัง โรคไขข้อ ฯลฯ และที่สำคัญท่านจะไม่จมน้ำทะเลไม่ว่าท่านจะว่ายน้ำไม่เป็น
                 เป็นเด็ก หรือผู้สูงอายุก็ตาม

บ่าย          อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                 หากเวลาอำนวย จะเดินทางสู่เมืองบัยตุ้ลละฮัม เยี่ยมชมสถานที่ประสูติของท่านนบีดาวู๊ด
                 และนบีอีซา เยือนหลุมศพของท่านซัลมาน อัลฟารีซี                                                   
              
ค่ำ             อาหารค่ำ ในโรงแรม
ที่พัก          โรงแรม

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2556     เยรูซาเล็ม -สนามบินกรุงอัมมาน

เช้า            อาหารเช้าในโรงแรม
07:00 น.     นำคณะเดินทางสู่พรมแดนที่สะพานกษัตริย์ฮุสเซ็น ผ่านการตรวจ

บ่าย           อาหารกลางวัน(อาหารจีนแบบกล่อง)
                 นำคณะแวะเยือนหลุมศพของท่านนบีชุอัยบ์ หากมีเวลาพอจะแวะเยือนถ้ำกะฮฺฟี่
                 ที่อัลลอฮฺ(ซ.บ.)ได้แสดงอภินิหารให้ผู้ศรัทธา 7 คน หลับอยู่ ในถ้ำแห่งนี้เป็นเวลาถึง 309 ปี

ค่ำ             อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน  มุ่งสู่สนามบินอัมมาน

สนามบินกรุงอัมมาน – สนามบินนครมะดีนะฮฺ

20:30 น.     เดินทางออกจากสนามบินอัมมาน โดยสายการบิน RJ 720 สู่สนามบินนครมะดีนะฮฺ              

22:15 น.     ถึงสนามบินนครมะดีนะฮฺ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร หลังจากนั้นมุ่งสู่โรงแรม
                 ที่พัก ณ นครมะดีนะฮฺ

 

หมายเหตุ  ระหว่าง 7 -11 กรกฎาคม 2556  พำนักอยู่ที่นครมะดีนะฮฺ  สิ่งที่ควรกระทำมากที่สุดคือการละหมาด 5 เวลาที่มัสยิดฮะรอม ซึ่งมีภาคผล 1000 เท่าต่อหนึ่งละหมาด

                   และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อาทิ มัสยิดกุบาอฺ,ภูเขาอุฮุด,มัสยิดกิ๊บละตัยน์,ตลาดอินทผลัม

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม  2556
13:00น.     นำคณะเดินทางสู่มักกะฮฺ พร้อมครองเอี๊ยะฮฺรามทำอุมเราะฮฺ
21:00
น.     ถึงนครมักกะฮฺเข้าสู่โรงแรมที่พักที่มักกะฮฺ
23:00น.     นำคณะทำการฏอว๊าฟ สะแอ ใช้เวลาประมาณ
2 ชม.
01:00น.     เข้าสู่ที่พัก พักผ่อน

หมายเหตุ ระหว่างวันที่ 11-23 กรกฎาคม 2556 จะพำนักอยู่ที่มักกะฮฺ สิ่งที่ควรปฏิบัติ คือการละหมาด 5 เวลา ณ มัสยิดฮะรอม  ซึ่งมีภาคผล 100,000 เท่าต่อหนึ่งละหมาด และฏอว๊าฟซุนนะฮฺ ให้มากๆ นำทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มักกะฮฺ และสถานที่เกี่ยวข้องกับพิธีฮัจญ์ อาทิ ทุ่งอารอฟะฮฺ มุซดะลีฟะฮฺ, เสาหิน, ภูเขาษู๊ร, ภูเขานู๊ร

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม  2556
21:40น.     ออกจากสนามบินญิดดะฮฺ เที่ยวบินที่ RJ
703
23:40น.     ถึงกรุงอัมมาน

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม  2556
02:10น.     ออกจากสนามบินอัมมาน สู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดย RJ 182

15:15น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ.......อินชาอัลลอฮฺ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

เอกสารที่ต้องเตรียมทำหนังสือเดินทางและยื่นวีซ่า

1.  รูปถ่าย 2 นิ้ว 1/2 โหล (ภาพสี ฉากหลังขาว)

2.  สำเนาทะเบียนบ้าน

3.  สำเนาบัตรประชาชน

4.  ทะเบียนสมรส (กรณีภรรยาเดินทางพร้อมสามี)

หมายเหตุ  : ทำหนังสือเดินทางใช้บัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 
counter